Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Twoich gromadzonych w procesie rejestracji uczestnictwa oraz rejestracji artykułów danych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: giswnauce@umk.pl i osoba kontaktowa Paweł Molewski. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora: UMK Toruń, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania usługi konferencyjnej – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • przeprowadzenia procesu redakcyjnego artykułu do tomu streszczeń,
  • rejestracji uczestnictwa w konferencji i wydania ewentualnych potwierdzeń,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem kontaktowym wysyłając wiadomość e-mail na adres: giswnauce@umk.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań w ramach zawieranych z Tobą umów.

Organizator

Współorganizacja

Patronat

Partnerzy